จิตรกรรม

 

              

                       จิตรกรรมเมืองเพชร     จิตรกรรมเป็นงานศิลปะที่มีคุณค่ายิ่งอย่างหนึ่งของไทยมาแต่โบราณ     จิตรกรรมไทยในอดีต
โดยมากนิยมเขียนไว้ตาม  ผนังพระอุโบสถ     พระวิหาร    ศาลาการเปรียญ    สมุดข่อย    และสมุดภาพไตรภูมิ เรียกกันว่า    จิตรกรรมฝาผนัง
แนวคิดที่เขียนไว้ ณ ที่นี้คือ ต้องการใช้เป็นภาพประดับฝาผนังและใช้เป็นเครื่องสั่งสอนแนะนำให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา

                   จิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเพชรบุรีนั้น     กล่าวกันว่าเป็นจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มี
ความงดงามยิ่ง   ผู้สนใจและรักศิลปะด้านนี้แสดงความชื่นชมไว้เป็นอันมาก     ทั้งจิตรกรรมฝาผนังล้ำค่าและคำวิจารณ์ยกย่องยังปรากฎเป็น
หลักฐานอยู่ทุกวันนี้