หน้าบัน

          

 

 img33.gif

หน้าบันพระอุโบสถวัดบันไดอิฐ

                     คำว่า   หน้าบัน   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525    ให้ความหมายไว้ว่า จั่ว (ใช้แก่ปราสาท โบสถ์ วิหาร) จึงอธิบาย
ความได้ว่า หน้าบัน  คือ "จั่ว" หรือผนังหรือฝาอุดของส่วนหลังคา    ทั้งด้านหน้าด้านหลังของอาคาร     ที่สำคัญของทางพระพุทธศาสนา เช่น
พระอุโบสถ พระวิหารและศาลาการเปรียญ    รวมทั้งอาคารอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์    เช่น   ปราสาทราชวัง   เป็นต้น

                     รูปร่างของหน้าบันโดยทั่วไป    จะเป็นรูปสามเหลี่ยม    เช่นเดียวกับทรงของหลังคา ซึ่งเป็นส่วนที่มองเห็นได้ถนัดแต่ไกล     และ
ช่วยให้เกิดความสง่างามแก่อาคาร   จึงมักตกแต่งประดับลวดลายให้สวยงามตามความนิยมของแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยวิธีการต่างๆ ที่นิยมแต่
โบราณ    คือ    การแกะสลักด้วยไม้    การลงรักปิดทอง    การปั้นด้วยปูน   การประดับด้วยกระจก   และถ้วยชาม   ที่เป็นเครื่องเคลือบดินเผา   
ทั้งนี้จะพิจารณาให้ผสมกลมกลืนกับส่วนอื่นๆ ของหลังคาและตัวอาคารด้วย    ตั้งแต่ช่อฟ้า    ใบระกา    หางหงส์ ฯลฯ  และสิ่งเหล่านี้   จะช่วย
เสริมความงดงามให้หน้าบันเด่นชัดยิ่งขึ้นด้วย    หน้าบันที่สวยงามตามวัดต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรีที่มีผู้กล่าวยกย่องกันทั่วไป เช่น

  1.  หน้าบันพระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณาราม
  2. หน้าบันพระอุโบสถวัดมหาธาตุวรวิหาร