ฝาพระอุโบสถ
Home 
ศิลปะเมืองเพชร 
ความหมาย 
จิตรกรรม 
งานสถาปัตยกรรม 
งานประติมากรรม 
ภาษาถิ่น 
การละเล่นพื้นบ้าน 
ประเพณีท้องถิ่น 
บทสรุป 
แหล่งเรียนรู้/เอกสารอ้างอิง 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

                                               

                                             ฝาผนังด้านนอกเป็นไม้แกะสลัก

                                      วัดกุฎ  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรี

               ฝาพระอุโบสถ

                  ในจังหวัดเพชรบุรี    มีพระอุโบสถแห่งหนึ่งที่มีลักษณะเด่นต่างจากพระอุโบสถแห่งอื่น คือ เป็นพระอุโบสถไม้ฐานปูน    ฝาผนังด้านนอก
เป็นไม้แกะสลักภาพเรื่องราวต่างๆ ตลอดผนัง     บานประตูหน้าต่างแต่ละบาน     แกะลวดลายสวยงามไม่ซ้ำกัน    ผู้สนใจด้านประติมากรรมมักแวะ
ไปชมพระอุโบสถหลังนี้อยู่เสมอ     เรียกกันว่า "โบสถ์ไม้สักจำหลักลาย" ฝาผนังด้านนอก  เป็นไม้แกะสลักภาพ    เรื่องทศชาติชาดก   มหาเวสสันดร
ชาดกและไซอิ๋ว   บานประตูหน้าต่างแต่ละบานแกะสลักลวดลายต่าง ๆ ลวดลายไม้แกะสลัก   ที่ฝาพระอุโบสถวัดกุฎิ เป็นฝีมือช่างพื้นบ้านชาวเพชรบุรี
 ซึ่งเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้า     ทำให้พระอุโบสถสำเร็จอย่างวิจิตรงดงามเป็นพิเศษไม่ซ้ำกับแห่งอื่นๆ อาจกล่าวว่ามีเพียงแห่งเดียว
ในประเทศไทยที่มีลักษณะเช่นนี้

             ภาพแกะสลักแต่ละภาพของพระอุโบสถ  นอกจากจะมีคุณค่าด้านความงดงามแล้ว  ยังมีคุณค่าในด้านการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
ิและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดียิ่ง แต่ปัจจุบันพระอุโบสถแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมลงมาก   บานหน้าต่างบางบานได้สูญหาย  จึงควรที่ชาวเพชรบุรีและคนไทย
ทุกคนจะร่วมใจกันอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งล้ำค่านี้ให้อยู่นานเท่านานต่อไป

                        ประติมากรรมในจังหวัดเพชรบุรีที่กล่าวมาข้างต้น      ตั้งแต่พระพุทธรูปธรรมาสน์  หน้าบัน   ประตู   ฐานเสมา    และฝาพระอุโบสถ
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีลักษณะเฉพาะของเพชรบุรี ปัจจุบันได้เสื่อมโทรมและสูญไปเป็นอันมากอย่างไรก็ดี     ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรม
ทั้งหลายได้พยายามร่วมมือกันอนุรักษ์ให้มีสภาพมั่นคงต่อไป     เนื่องด้วยตระหนักว่าประติมากรรมทุกชิ้นเป็นหลักฐานแสดงความเป็นมาของชาติ   
ของท้องถิ่น      และแสดงความสามารถทางด้านศิลปกรรม เทคโนโลยี     รวมทั้งความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของมนุษย์ตลอดจนมีอานุภาพอย่าง
ลึกซึ้งให้ผู้พบเห็นได้ดื่มด่ำใจและร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง