โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
Home สารบัญเว็บ ค้นหา

ที่มาของโครงการ
ที่มาของโครงการ กิจกรรม Services supplementary ข่าวสาร video_clip download


[Under Construction]

Home

 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

 

ความเป็นมาของโครงการ

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2550 มอบหมายam โดยในปีการศึกษา 2550 รับนักเรียนในโครงการเป๋นรุ่นแรก จำนวน 40 คน จัดโครงสร้างของหลักสูตรตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) โดยมีโรงเรียนในโครงการทั่วประเทศ จำนวน 96 โรงเรียน

สำหรับโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นฐานและประสบการณ์ในการดำเนินโครงการอยู่แล้ว เนื่องจากโรงเรียนเป็นศูนย์โครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงดำเนินโครงการอยู่ ซึ่งหลักสูตรและการดำเนินงานทั้งสองโครงการมีส่วนที่เหมือนกันเกือบทุกด้าน

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน

เมื่อได้รับการคัดเลิอกให้เป็นโรงเรียนในโครงการฯ โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยได้พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่มีอยู่แล้วให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น

  • ติดตั้งโปรเจ็กเตอร์ Visualizer พร้อมจอมอเตอร์ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ครบทุกห้อง จำนวน 15 ห้อง ในต้นปีการศึกษา 2551
  • ติดตั้งคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบเคือข่ายไร้สายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 15 ห้อง
  • ปรับปรุงห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้รับมอบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ให้มีความพร้อมสำหรับการสืบค้นข้อมูล และการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ปรับปรุงห้องแนะแนวให้เป็นห้องศูนย์ปฏิบัติการโครงการ พร้อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่านไร้สายเพื่อการเรียนรู้และการสืบค้น จำนวน 16 เครื่อง
  • จัดทำแผนการดำเนินโครงการ และการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนในโครงการ
  • จัดส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา

 

 

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  เป็นโครงการในความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เพื่อเป็นการขยายฐานการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดย

1.ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษ

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มพิเศษ เช่น การเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา การได้รับการฝึกงานกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือ ในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน และได้รับการส่งเสริมการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ

 

โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  จำนวน 96 โรงเรียน ดังนี้ 

 

ที่

จังหวัด / เขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

1

กรุงเทพมหานคร เขต 1

เทพศิรินทร์

2

กรุงเทพมหานคร เขต 1

เบญจมราชาลัย

3

กรุงเทพมหานคร เขต 1

สตรีวิทยา

4

กรุงเทพมหานคร เขต 1

สวนกุหลาบวิทยาลัย

5

กรุงเทพมหานคร เขต 1

สามเสนวิทยาลัย

6

กรุงเทพมหานคร เขต 1

สตรีวัดมหาพฤฒาราม

7

กรุงเทพมหานคร เขต 2

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

8

กรุงเทพมหานคร เขต 2

นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

9

กรุงเทพมหานคร เขต 2

หอวัง

10

กรุงเทพมหานคร เขต 3

ศึกษานารี

11

กระบี่

อำมาตย์พานิชนุกูล

12

กาญจนบุรี เขต 1

วิสุทธรังษี

13

กาฬสินธุ์ เขต 1

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

14

กำแพงเพชร เขต 1

กำแพงเพชรพิทยาคม

15

ขอนแก่น เขต 1

แก่นนครวิทยาลัย

16

จันทบุรี เขต 1

ศรียานุสรณ์

17

ฉะเชิงเทรา เขต 1

เบญจมราชรังสฤษฎิ์

18

ชลบุรี เขต 1

ชลกัลยานุกูล

19

ชัยนาท

ชัยนาทพิทยาคม

20

ชัยภูมิ เขต 1

ชัยภูมิภักดีชุมพล

21

ชุมพร เขต 1

ศรียาภัย

22

เชียงราย เขต 1

สามัคคีวิทยาคม

23

เชียงใหม่ เขต 1

ยุพราชวิทยาลัย

24

ตรัง เขต 1

วิเชียรมาตุ

25

ตราด

ตราษตราการคุณ

26

ตาก เขต 1

ตากพิทยาคม

27

นครนายก

องค์รักษ์

28

นครพนม เขต1

นครพนมวิทยาคม

29

นครปฐม เขต 1

พระปฐมวิทยาลัย

30

นครราชสีมา เขต 1

สุรนารีวิทยา

31

นครศรีธรรมราช เขต 1

เบญจมราชูทิศ

32

นครสวรรค์ เขต 1

นครสวรรค์

33

นนทบุรี เขต 1

สตรีนนทบุรี

34

นนทบุรี เขต 1

ศรีบุณยานนท์

35

นราธิวาส เขต 1

นราธิวาส

36

นราธิวาส เขต 2

สุไหงโกลก

37

นราธิวาส เขต 3

ตันหยงมัส

38

น่าน เขต 1

สตรีศรีน่าน

39

บุรีรัมย์ เขต 1

บุรีรัมย์พิทยาคม

40

ปทุมธานี เขต 1

คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

41

ปราจีนบุรี

ปราจิณราษฎรอำรุง

42

ปัตตานี เขต 1

เตชะปัตตนยานุกูล

43

ปัตตานี เขต 2

โพธิ์คีรีราษฎร์ศึกษา

44

ปัตตานี เขต 3

สายบุรี “ แจงประชาคาร”

45

ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบวิทยาลัย

46

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

อยุธยาวิทยาลัย

47

พะเยา เขต 1

พะเยาพิทยาคม

48

พังงา

ดีบุกพังงาวิทยายน

49

พัทลุง

พัทลุง

50

พิจิตร เขต 1

พิจิตรพิทยาคม

51

พิษณุโลก เขต 1

พิษณุโลกพิทยาคม

52

เพชรบูรณ์ เขต 1

เพชรพิทยาคม

53

แพร่ เขต 1

พิริยาลัย

54

เพชรบุรี เขต 1

เบญจมเทพอุทิศ

55

เพชรบุรี เขต 1

พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

56

ภูเก็ต

ภูเก็ตวิทยาลัย

57

มหาสารคาม เขต 1

สารคามพิทยาคม

58

มุกดาหาร

มุกดาหาร

59

แม่ฮ่องสอน

ห้องสอนศึกษา

60

ยโสธร เขต 1

ยโสธรพิทยาคม

61

ยะลา เขต 1

คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

62

ยะลา เขต 1

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

63

ยะลา เขต 2

ยะหาศีรยานุกูล

64

ยะลา เขต 3

เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

65

ร้อยเอ็ด เขต 1

ร้อยเอ็ดวิทยาลัย

66

ระนอง

พิชัยรัตนาคาร

67

ระยอง เขต 1

ระยองวิทยาคม

68

ราชบุรี เขต 1

เบญจมราชูทิศ ราชบุรี

69

ลพบุรี เขต 1

พิบูลวิทยาลัย

70

ลำปาง เขต 1

บุญวาทย์วิทยาลัย

71

ลำพูน เขต 1

จักรคำคณาทร

72

เลย เขต 1

เลยพิทยาคม

73

ศรีสะเกษ เขต 1

ศรีสะเกษวิทยาลัย

74

สกลนคร เขต 1

สกลราชวิทยานุกูล

75

สงขลา เขต 1

มหาวชิราวุธ

76

สงขลา เขต 2

หาดใหญ่วิทยาลัย

77

สงขลา เขต 3

สะเดา "ขรรค์ชัย กัมพลานนท์อนุสรณ์

78

สตูล

สตูลวิทยา

79

สมุทรปราการ เขต 1

สมุทรปราการ

80

สมุทรสงคราม

ศรัทธาสมุทร

81

สมุทรสาคร

สมุทรสาครบูรณะ

82

สระแก้ว

อรัญประเทศ

83

สระบุรี เขต 1

สระบุรีวิทยาคม

84

สิงห์บุรี

สิงห์บุรี

85

สุโขทัย เขต 1

สุโขทัยวิทยาคม

86

สุพรรณบุรี เขต 1

กรรณสูตศึกษาลัย

87

สุราษฎร์ธานี เขต 1

สุราษฎร์ธานี

88

สุรินทร์ เขต 1

สุรวิทยาคาร

89

หนองคาย เขต1

ปทุมเทพวิทยาคาร

90

หนองบัวลำภู

หนองบัวพิทยาคาร

91

อ่างทอง

อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

92

อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ

93

อุดรธานี เขต 1

อุดรพิทยานุกูล

94

อุครดิตถ์ เขต 1

อุตรดิตถ์ดรุณี

95

อุทัยธานี

อุทัยวิทยาคม

96

อุบลราชานี เขต 1

เบญจะมะมหาราช

 

 


 

 


[Home] [ที่มาของโครงการ] [กิจกรรม] [Services] [supplementary] [ข่าวสาร] [video_clip] [download] [Up] [Next]
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
Send mail to pmpsci@hotmail.com with questions or comments about this web site.
Last modified: 03/03/54 20:00:04 +0700
Hit Counter