โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ   ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์ 032-425070
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
 
โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ
ให้เป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ของจังหวัดเพชรบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
  1. เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการและดำเนินการในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21      ของกระทรวงศึกษาธิการ
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการดำเนินงานของศูนย์ HCEC โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 


เป้าหมายของศูนย์ HCEC

ระยะเร่งด่วน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- การอบรมพัฒนาและการสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ (English Literacy)
และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) เป็นแบบออนไลน์สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา
- เพิ่มระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน (Learning Management System) ในแพลตฟอร์ม
(Digital Education Excellence Platform : DEEP) และเปิดใช้งานในช่วงของการเตรียมการสอน
ก่อนเปิดภาคเรียน

ระยะกลาง :
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 - การอบรมพัฒนาครูแกนนำ (Core/Master Trainers)
ประจำศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)
ทั้งในด้านทักษะภาษาอังกฤษและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

 
ระยะยาว :
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

 

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ HCEC

ศูนย์อบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Training Center)

ศูนย์การทดสอบ (Testing Center)


การตรวจสอบรับรองคุณสมบัติ (Verification)
ขอบคุณรูปภาพจาก ศูนย์ HCEC โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

ติดตามข่าวสารศูนย์ HCEC โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 
ติดต่อศูนย์ HCEC โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อาคาร 1 ชั้น 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032 - 425070 ต่อ 162
E-Mail: hcec@promma.ac.th

 

 
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 481 ครั้ง