[Company Logo Image]

Home Up สารบัญเว็บ ค้นหา ผู้จัดทำ เว็บไซต์โรงเรียน สมเด็จพระเทพฯ

องค์ประกอบที่ ๑

องค์ประกอบที่ ๑ องค์ประกอบที่ ๒ องค์ประกอบที่ ๓ องค์ประกอบที่ ๔ องค์ประกอบที่ ๕

 

[Under Construction]

Home
Up
กำหนดพื้นที่ศึกษา
การสำรวจพรรณไม้
การจำแนกชนิดพืช
การติดป้ายรหัส
วิธีหาตำแหน่งพรรณไม้
การทำผังแสดงตำแหน่ง
ศึกษาพรรณไม้ในสวน
การถ่ายภาพ/วาดภาพ
เปรียบเทียบข้อมูล
จัดทำตัวอย่างพรรณไม้
ถ่ายภาพไม้แห้ง/ดอง
ระบบจัดเก็บและสืบค้น
การทำทะเบียนพรรณไม้
ระบบการจัดเก็บสืบค้น
การร่างป้ายชื่อพรรณไม้
การาทำป้ายชื่อพรรณไม้
การติดแสดงป้ายชื่อ

องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายข้อมูลพันธุ์ไม้

 

 

หลักการ รู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก

สาระการเรียนรู้

กำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา สำรวจพรรณไม้ ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น บันทึกภาพพรรณไม้ หรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ตั้งชื่อหรือสอบถามข้อมูลพรรณไม้ ทำป้ายชื่อพรรณไม้ชั่วคราว ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (.-๐๐๓) ทำตัวอย่างพรรณไม้ เปรียบเทียบข้อมูลกับเอกสาร เรียนรู้ชื่อที่เป็นสากล ทำทะเบียนพรรณไม้ (.-๐๐๕) ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนพรรณไม้ และจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ เพื่อให้รู้จัก รู้ประโยชน์ของพรรณไม้

ลำดับการเรียนรู้

. กำหนดพื้นที่ศึกษา

. สำรวจพรรณไม้ในพื้นที่ศึกษา

. ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น

. ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาข้อมูลพื้นบ้าน (.-๐๐๓ หน้า )

. ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้

. ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (.-๐๐๓ หน้า -)

. บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์

. ทำตัวอย่างพรรณไม้ (แห้ง/ ดอง/ เฉพาะส่วน)

. เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (.-๐๐๓ หน้า ) กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึก

ใน .-๐๐๓ หน้า - ๑๐

๑๐. จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (.-๐๐๕)

๑๑. ทำร่างป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์

๑๒. ตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์

๑๓.ทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์

 

จัดทำป้ายชื่อประจำต้นไม้ในโรงเรียน ในขั้นแรกเป็นชื่อพื้นเมือง ชื่อท้องถิ่น เป็นป้ายชั่วคราว จากนั้น จากนั้นมีการศึกษาพืชพรรณไม้นั้น โดยการใช้ เอกสาร ก7-003 การศึกษาพรรณไม้ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับ การสืบค้นจากเอกสาร หรือสื่อ internet หากข้อมูลจากการศึกษา ส่วนใหญ่เหมือนกับการสืบค้น เชื่อว่าจะมีชื่อวิทยาศาสตร์ตามที่ปรากฏ จากนั้นมีการตรวจสอบ จากนักพฤกษศาสตร์ เพื่อให้ได้ชื่อที่ถูกต้อง สมบูรณ์ หากไม่สามารถค้นคว้าได้ จัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งโดยมีส่วนต่างๆ ครบ ทั้งใบ ดอก ผล ส่งให้กับทาง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ให้ นัก พฤกษศาสตร์อนุกรมวิธานพืช ทำการศึกษาจำแนก หาชื่อวิทยาศาสตร์ และ ข้อมูลต่างๆ

 

สำรวจจัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในโรงเรียน ในตอนแรกเป็นชื่อพื้นเมือง แล้วทำป้ายชื่อผูกติดไว้กับต้นไม้

ตัวอย่างป้ายชื่อท้องถิ่นและข้อมูลท้องถิ่น

ตัวอย่างป้ายข้อมูลที่สมบูรณ์

 

 

ตัวอย่าง

 

Back to TOP

 

 

 


Home ] Up ] กำหนดพื้นที่ศึกษา ] การสำรวจพรรณไม้ ] การจำแนกชนิดพืช ] การติดป้ายรหัส ] วิธีหาตำแหน่งพรรณไม้ ] การทำผังแสดงตำแหน่ง ] ศึกษาพรรณไม้ในสวน ] การถ่ายภาพ/วาดภาพ ] เปรียบเทียบข้อมูล ] จัดทำตัวอย่างพรรณไม้ ] ถ่ายภาพไม้แห้ง/ดอง ] ระบบจัดเก็บและสืบค้น ] การทำทะเบียนพรรณไม้ ] ระบบการจัดเก็บสืบค้น ] การร่างป้ายชื่อพรรณไม้ ] การาทำป้ายชื่อพรรณไม้ ] การติดแสดงป้ายชื่อ ]

ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่ pmpsci@yahoo.com.com
Copyright ฉ 2013 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 29/01/2014 16:27:59 +0700

Hit Counter