[Company Logo Image]

Home เกี่ยวกับโรงเรียน ในหลวงของเรา โครงการพิเศษ หน่วยราชการ เว็บไซต์ศิษย์เก่า สารบัญเว็บ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หน่วยงานในโรงเรียน บทเรียนออนไลน์ แหล่งเรียนรู้ News TV Online มาตรฐานสากล สวนพฤกษศาสตร์ เพลงปลุกใจ

 

Home
Up

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมเว็บไซต์ลีลาวดี

ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์

ข้อมูลโรงเรียนข้อมูลครู
สารสนเทศทางการศึกษา - ดัชนีทางการศึกษาข้อมูลนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสืบค้นข้อมูล
สำหรับผู้บริหาร
หนัาหลัก

ผลการสอบภาคเรียนที่ 1/2556
ผลการสอบ 1/2556

ตรวจสอบความเร็วเน็ต

 

 

วิทยาศาสตร์สนุก

ภาษาจีนออนไลน์

แผนที่เพชรบุรี

ทดสอบความเร็ว NET

 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ

ASTV-ผู้จัดการ

เดลินิวส์

มติชน

แนวหน้า

เนชัน

คมชัดลึก

ไทยโพสต์

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

 

  วิสัยทัศน์ (VISSION)

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นองค์กรชั้นนำ ทำงาน
เป็นมาตรฐานสากล สร้างคนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

"A Leading Organization International Standard Working
Developing the Potential as World Citizen"

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน พรหมานุสรณ์ฯ มุ่งส่งเสริมศาสตร์ทุกสาขาพัฒนาคนเพื่อแผ่นดิน
อัตลักษณ์ของโรงเรียน เป็นเลิศทางวิชาการ ทำงานเพื่อสังคม
อัตลักษณ์ของนักเรียน สำนึกดี มีความเป็นผู้นำ
อัตลักษณ์ของบุคลากร บริการด้วยจิตอาสา
อัตลักษณ์ของครู เป็นครูมืออาชีพ
อัตลักษณ์ของผู้บริหาร เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

  พันธกิจ (MISSION)

 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีภาวะผู้นำ บนพื้นฐานความพอเพียง ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นครูมืออาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

3. พัฒนาระบบการบริหารให้มีมาตรฐานสากล

4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

5.พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ใส่ใจความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

  เป้าประสงค์

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำสู่ความพอเพียง มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและเทคโนโลยี มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีทักษะการดำรงชีวิต สามารถสื่อสาร 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานสร้างสรรค์ มีถาวะผู้นำ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

พานอรามา อาคารปฐมสถาพร ภาพโดย : ครูปรมาพร ศรีสุโร
(เริ่มปรับปรุงสมัย ผอ.สุวิทย์ พ่วงลาภ และปรับปรุงเสร็จสมัย ผอ.ยุทธ นุชสวัสดิ์)

 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลกดังนี้

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

  กรอบท้องถิ่น

1. มีความรับผิดชอบ

2. รักความเป็นท้องถิ่น

นอกจากนี้ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของตนเอง คือ

1. เสียสละ มีน้ำใจ ไม่เห็นแก่ตัว

2. รักและภาคภูมิในสถาบัน

Back to TOP

 

 

 

 


Back ] Home ] Up ] Next ]

Copyright © 2008 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โดยส่งความคิดเห็นที่
promma_nusorn@hotmail.com หรือ pmpsci@yahoo.com
This website started on May, 31, 2003
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 18/10/2016 10:17:11 +0700
Hit Counter